Статистика

Основний зміст та зобовʼязання України

Співробітництво у сфері статистики передбачено главою 5 "Статистика" розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію між Україною та ЄС.

Передбачається імплементація Україною законодавства ЄС (аcquis) у сфері статистики. Положення законодавства викладені в щорічно поновлюваному Збірнику статистичних вимог (за згодою Сторін додається до Угоди про асоціацію).

Органи асоціації

Кластер 1 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Україна – ЄС Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Державна служба статистики України

Очікувані результати

Покращення системи поширення офіційної (державної) статистичної інформації за допомогою сучасних та інтегрованих інструментів розповсюдження інформації, зокрема веб-сайтів та зручних баз даних, тощо.

Підвищення якості офіційної (державної) статистики у співпраці з іншими виробниками та користувачами даних, розробка та впровадження системи забезпечення якості, включаючи підготовку і публікацію звітів про якість.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Здійснюється супроводження проекту Закону "Про внесення змін до деяких законів України, що регулюють державну статистичну діяльність".

Законопроект спрямований на гармонізацію національної системи статистики із відповідними принципами ЄС в частині умов для провадження діяльності органів національної системи державної статистики, зокрема принципом професійної незалежності.

Передбачає утворення Національної ради з питань статистики, що має вирішити питання закріплення координуючої ролі Держстату у формуванні цілісної національної системи офіційної статистики та забезпечити її відповідність фундаментальним принципам офіційної статистики ООН, Кодексу норм європейської статистики, а також Компендіуму статистичних вимог.

Затверджено Рекомендації щодо підготовки та погодження стандартного звіту з якості державного статистичного спостереження (наказ Держстату від 05.02.2014 № 27).

Проведено Глобальну оцінку національної статистичної системи України.

Затверджено Методологічні положення щодо забезпечення статистичної конфіденційності в органах державної статистики (наказ Держстату від 15.02.2017 № 41).

Триває імплементація актів законодавства ЄС у сфері статистики.

Розвиток статистики за галузями:

 • Національні рахунки та макроекономічна статистика. Здійснено перехід до складання показників системи національних рахунків відповідно до вимог оновлених міжнародних стандартів Системи національних рахунків 2008 р., Європейської системи національних та регіональних рахунків 2010 р. (Регламент Ради (ЄС) № 549/2013) і Класифікації видів економічної діяльності 2010 року. З метою забезпечення користувачів статистичної інформації довготривалими часовими рядами даних здійснені ретроспективні розрахунки складових ВВП відповідно до оновленої методології за період, починаючи з 2000 року.
 • Статистика промисловості. Затверджено методологічні положення з розрахунку індексу обороту продукції промисловості з урахуванням розрахунку індексів внутрішнього та зовнішнього обороту (наказ Держстату від 25.03.2016 № 45). Починаючи з даних за січень 2017 р. здійснюється публікація індексів внутрішнього та зовнішнього обороту у промисловості.
 • Статистика ділової активності підприємств. У 2015 р. в статистичну практику запроваджено розрахунки індикаторів ділової впевненості у промисловості, будівництві, роздрібній торгівлі, сфері послуг та сфері фінансових послуг відповідно до Методики розрахунку індикаторів ділових очікувань згідно з вимогами розширеного Спеціального стандарту поширення даних МВФ (наказ Держстату від 30.12.2014 № 411) та їх оприлюднення. У 2016 р. запроваджено розрахунок індикатора ділового клімату відповідно до вищенаведеної Методики та його оприлюднення.
 • Статистика сільського господарства. Затверджено Номенклатуру продукції сільського господарства (наказ Держстату від 15.10.2014 № 300), яка забезпечує співставність із категоріями Статистичної класифікації продукції і є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності ЄС.
 • Затверджено Номенклатуру продукції рибальства й аквакультури (наказ Держстату від 13.11.2014 № 337) та форми державних статистичних спостережень з питань сільського господарства та рибного господарства.
 • Затверджено методологічні і практичні основи для проведення розрахунків основних статистичних показників виробництва продукції тваринництва  та рослинництва (накази Держстату від 22.11.2016 № 220 та від 21.07.2017 № 194), а також складання економічних рахунків сільського господарства (наказ Держстату від 20.06.2014 № 196).
 • Удосконалено методологію та інструментарій державних статистичних спостережень з питань садівництва, внесення добрив і пестицидів з урахуванням системи показників, передбачених міжнародними стандартами.
 • Статистика навколишнього середовища. Удосконалено структуру щорічної форми звітності респондентів, яка передбачає відокремлення обліку відходів за місцем їх виробництва та поводження з ними (збирання, утилізації, видалення). Операції утилізації та видалення відходів адаптовано відповідно до додатків 1 та 2 Директиви № 2008/98/ЄС. Перелік відходів за матеріалами гармонізовано з останньою версією статистичної класифікації відходів (EWC-Stat/Version 4). Удосконалено державне статистичне спостереження щодо експлуатації лісів з метою використання даних при підготовці національного кадастру антропогенних викидів та адсорбції парникових газів відповідно до міжнародних зобов’язань.
 • Статистика праці. Затверджено та запроваджено в практику роботи Методологічні положення щодо класифікації та аналізу робочої сили й окремих форм трудової діяльності (наказ Держстату від 27.01.2017 №22).  Документ розроблено відповідно до оновлених стандартів, передбачених Резолюцією щодо статистики трудової діяльності, зайнятості та недовикористання робочої сили,   прийнятої  19-ю  Міжнародною конференцією статистиків праці (жовтень 2013).  
 • Обстеження домогосподарств. Затверджено Методику розрахунку показників доходів та ресурсів домогосподарств, яка у т.ч. містить концепцію (методологічні засади) показників доходів, що розраховуються країнами ЄС на гармонізованій основі.
 • Статистика зовнішньої торгівлі. Запроваджено у статистичну практику оновлені Методологічні положення із статистики міжнародної торгівлі товарами (наказ Держстату від 25.12.2013 № 413), підготовлені на основі методологічних рекомендацій Статвідділу ООН "Статистика міжнародної торгівлі товарами: концепції та визначення, 2010 рік".
 • Держстат відповідно до домовленостей у рамках Меморандуму про взаєморозуміння щомісячно продовжує надавати Євростату до бази даних Comext інформацію щодо обсягів зовнішньої торгівлі товарами на рівні 8 знаків Гармонізованої системи (HS-2012) в євро. Продовжується обмін даними зі статистики зовнішньої торгівлі з державами – членами ЄС: Австрією, Болгарією, Латвією, Литвою, Польщею та Чехією.
 • Статистика енергетики. Впроваджено європейську практику моніторингу цін на природний газ, який постачається кінцевим споживачам (наказ Держстату від 28.12.2016 №253). Створено умови для моніторингу цін на природний газ та електроенергію для промислових та побутових споживачів відповідно до стандартів ЄС.
 • Статистика фінансових установ. Затверджено Методологічні положення з організації проведення структурних обстежень кредитних установ - банківських та небанківських (наказ Держстату від 30.12.2014 № 412), положення та методи якого відповідають Регламенту ЄП та Ради (ЄС) № 295/2008.
 • Затверджено Методологічні положення з організації проведення структурного обстеження страхових компаній (наказ Держстату від 29.09.2015 № 225). Документом в українську статистичну практику запроваджено методологію складання щодо страхових компаній показників структурної статистики, передбачених вимогами законодавства ЄС, зокрема Регламентом (ЄС) № 295/2008 ЄП та Ради ЄС.
 • Затверджено новий інструментарій для проведення державного статистичного спостереження щодо діяльності колективних засобів розміщування (наказ Держстату від 16 липня 2018 року № 151), який гармонізовано з Регламентом (ЄС) № 692/2011 Європейського Парламенту та Ради від 6 липня 2011 року стосовно європейської статистики туризму, завдяки чому очікується удосконалення статистичної звітності з питань туризму відповідно до європейських та міжнародних стандартів, у тому числі рекомендацій Всесвітньої туристичної організації.
 • Кабінетом Міністрів України затверджено Програму розвитку державної статистики до 2023 року (постанова від 27 лютого 2019 року № 222), якою визначені стратегічні напрями та завдання держстатистики, а також очікувані результати та які має на меті реформування державної статистики для забезпечення потреб суспільства в об'єктивній та неупередженій статистичній інформації.
 • На засіданні комісії з питань удосконалення методології та звітної документації Державної служби статистики України від 17.08.2018 № 15 схвалено аналітичний звіт щодо методологічних підходів  визначення системи показників, джерел інформації та міжнародної практики щодо оцінки обсягів кінцевого споживання енергії домогосподарствами за цілями призначення, які будуть використані при підготовці методології відповідних розрахунків.