НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Основний зміст і зобов’язання України

Угодою про асоціацію передбачено сприяння і заохочення торгівлі та прямих іноземних інвестицій в екологічно чисті товари, послуги й технології, використання збалансованих джерел відновлюваної енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг, а також екологічне маркування товарів, у тому числі шляхом усунення пов’язаних із цим нетарифних бар’єрів. (стаття 293 «Торгівля на користь сталого розвитку»).

Крім цього Угода про асоціацію (стаття 360, глава 6 «Навколишнє середовища») передбачає розвиток та зміцнення співробітництва з питань охорони навколишнього середовища й сприяння реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки.

Згідно з Додатком ХХХ до Угоди Україна має адаптувати своє законодавство до 26 директив та 3 регламентів ЄС у таких секторах як:

управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики,

якість атмосферного повітря,

управління відходами та ресурсами,

якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище,

охорона природи,

промислове забруднення та техногенні загрози,

зміна клімату та захист озонового шару,

генетично модифіковані організми.

 

Органи асоціації

Кластер 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

 

Відповідальні органи в Україні

Міністерство енергетики та захисту довкілля України

Міністерство внутрішніх справ України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій

 

Очікувані результати

Реформування державної екологічної політики, приведення її у відповідність до вимог права ЄС.

Підвищення рівня екологічної безпеки .

Запобігання зміні клімату та скорочення викидів парникових газів.

 

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

1. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик.

Верховною Радою України прийнято прийнято Закон України "Про оцінку впливу на довкілля" , який враховує вимоги  Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація).

З метою імплементації вимог Директиви 2001/42/ЄС Верховною Радою України прийнято Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку»

Затверджено Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» , який визначає основні стратегічні цілі екологічної політики держави, етапи реалізації державної екологічної політики та очікувані результати.

З метою імплементації вимог Директив 2003/4/ЄC та 2003/35/ЄC Мінприроди розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині доступу до екологічної інформації», який перебуває на стадії доопрацювання.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 7 листопада 2018 р. № 825-р схвалено Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”.

 

 2. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище.

Верховною Радою України прийнято Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом», яким запроваджені правові засади інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом відповідно до Водної рамкової Директиви 2000/60/ЄС та Директиви 2007/60/ЄС про управління ризиками затоплення.

На виконання окремих положень Водної Рамкової Директиви прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном», а також накази МВС від 17 січня 2018 року № 30 «Про затвердження Методики попередньої оцінки ризиків затоплення» та від 28 лютого 2018 року «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення» з метою імплементації окремих положень Директиви 2007/60/ЄС.

В рамках співробітництва в галузі охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, 7 червня 2017 Верховною Радою України ухвалено Закон України "Про ратифікацію договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер" . Це - перший транскордонний басейновий договір, спрямованим на розвиток партнерства між державами щодо запровадження інтегрованого управління водними ресурсами.

Верховною Радою України ухвалено Закон України від 18 травня  2017 року № 2047-VIII  "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", яким встановлюватимуться правові засади імплементації окремих положень Директиви 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною та Директиви 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод.

Розроблено структуру Стратегії морської природоохоронної політики України на період до 2032 року. Основна робота з імплементації Морської стратегії здійснюються за допомогою проекту ЄС\ПРООН EMBLASS-II.

З метою імплементації окремих положень Водної Рамкової Директиви 2000/60/ЄС та Директиви  2008/56/ЄС прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод».

 

3. Управління відходами та ресурсами.

З метою реалізації положень Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р, утворено відповідну Координаційну раду, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним на період до 2030 року для забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.

Затверджено Національний план управління відходами до 2030 року, який передбачає розроблення низки законопроектів, зокрема, у сфері управління відходами, відходів упаковки, відпрацьованих батарейок та акумуляторів, відходів електричного та електронного обладнання тощо.

 

 4. Охорона природи.

Верховною Радою ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу",  яким, зокрема, передбачено запровадження в травні-червні в місцях масового розмноження та вирощування потомства тваринами органами самоврядування оголошення «сезонів тиші», посилення охорони середовищ існування тварин в об’єктах природно-заповідного фонду, заборони використання для добування тварин електротоку, петель, самоловів, самострілів.

Також Верховною Радою прийнято Закон України"Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин", метою якого є  захист від знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

На виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат Верховною Радою ухвалено Закон України  "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат, який забороняє рубки лісу в пралісах, вводить адміністративну відповідальність за знищення та пошкодження пралісів.

З метою імплементації окремих положень Директиви 2009/147/ЄС розроблено проект Закону України «Про території Смарагдової мережі».

На основі даних аналізу переліку видів птахів та їх природоохоронного статусу, що регулюються законодавством про тваринний світ, Червону книгу України, та переліку мисливських видів птахів, визначеного Законом України «Про мисливське господарство та полювання» підготовлено додаток до проекту Закону України «Про території Смарагдової мережі» .

Створено національний природний парк «Нижньодніпровський», низку інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

 

 5. Промислове забруднення та промислові загрози.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 428-р затверджено План заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

Рішенням Уряду схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері промислового забруднення, яка передбачає застосування інтегрованого підходу до запобігання та здійснення контролю за викидами у повітря, воду та ґрунт, а також застосування суб’єктами господарювання найкращих доступних технологій та методів управління і досягнення встановлених відповідно до них гранично допустимих обсягів забруднення. Впровадження такого підходу здійснюється з метою подальшої імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС.

В подальшому передбачається прийняття плану заходів на виконання зазначеної Концепції, а також законопроекту щодо інтегрованого запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення.

 Наказом Мінприроди від 18 лютого 2018 року № 62затверджено Технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт, та передбачено встановлення поточних та перспективних технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від існуючих стаціонарних теплосилових установок.

 

6. Якість атмосферного повітря.

З метою імплементації положень Директиви 2008/50/ЄС та Директиви 2004/107/ЄС затверджено Порядок здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря, яким передбачається реформування діючої системи моніторингу атмосферного повітря, оскільки існуюча не дає змоги в повній мірі отримувати оперативну інформацію про концентрації забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та вживати своєчасних заходів щодо захисту населення та довкілля від їх негативного впливу.

Прийнято наказ Мінекономрозвитку від 02.10.2021 № 1394 “Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук внаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 р. за  № 1228/32680.

Наказом № 62 Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 лютого 2018 року «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року № 541» передбачено встановлення поточних та перспективних технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від існуючих стаціонарних теплосилових установок. 

Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для існуючих установок встановлено з урахуванням вимог Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 08 листопада 2017 року № 796.

 

7. Зміна клімату та захист озонового шару.

Ратифіковано Паризьку угоду, яка передбачає здійснення цілої низки заходів, спрямованих на зниження викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату.

З метою формування ефективної внутрішньої кліматичної політики, розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року.

18 липня 2018 року протокольним рішенням засідання Кабінету Міністрів України схвалено пропозицію Мінприроди щодо направлення до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. 30 липня 2018 року зазначену Стратегію було розміщено на сайті Секретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Прийнято Закон України «Про моніторинг, звітність та верифікацію парникових газів»  розроблений з метою імплементації окремих положень Директиви  2003/87/ЄС та Закон України «Про регулювання господарської діяльності з озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими газами»  з урахуванням положень Регламенту (ЄС) № 842/2006 (скасований Регламентом (ЄС) № 517/2014) та Регламенту (ЄС) № 2037/2000 (скасований Регламентом ЄС № 1005/2009), спрямований на врегулювання правовідносин щодо виробництва, імпорту, експорту, зберігання, використання, розміщення на ринку та поводження з озоноруйнівними речовинами, фторованими парниковими газами, товарами та обладнанням, які їх містять або використовують, що впливає на озоновий шар та на рівень глобального потепління.

Подальший розвиток та імплементація політики з питань зміни клімату визначений у Додатку ХХХІ до цієї Угоди, який потребує актуалізації. 

Європейською Комісією прийнято нову ініціативу ЄС "Європейська зелена угода" ("The European Green Deal"), головними цілями якої є перетворення Європи на кліматично нейтральний регіон, впровадження ресурсоефективної та конкурентної економіки, підвищення добробуту громадян, захисту біологічного різноманіття, екологізація економіки.

З метою долучення України до цілей "Європейської зеленої угоди" розроблено концепцію "зеленого" енергетичного переходу України до 2050 року ("Ukraine Green Deal"). Зазначеною концепцією пропонується новий підхід — визначальною ціллю стає зменшення обсягу викидів парникових газів таким чином, щоб забезпечити перехід до кліматично нейтральної економіки України у 2070 році в соціально прийнятний спосіб. Проміжною ціллю при такому переході стане скорочення викидів ПГ в 2030 році до рівня, який буде визначено в другому НВВ України відповідно до вимог кліматичної Паризької угоди, який, в свою чергу, відповідатиме висновкам Спеціального звіту Міжурядової групи експертів з питань змін клімату (МГЕЗК) про наслідки підвищення глобальної середньої температури на 1,5 °С. 

На виконання зазначених цілей постановою Кабінету Міністрів України утворено міжвідомчу групу, що координуватиме подолання наслідків зміни клімату в рамках «Європейської зеленої угоди».

 

 8. Цивільний захист.

З метою імплементації положень Директиви 2012/18/ЄС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки», положення якого спрямовані на гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня  2018 р. № 247  «Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення», якою визначено механізм розроблення та примірну структуру плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, які мають високий ризик затоплення. 

З метою виконання вимог Директиви 2007/60/ЄС  затверджено методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення та розрахунку можливих втрат від затоплення.

 

9. Генетично модифіковані організми.

Розроблено законопроект «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів».