НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Основний зміст і зобов’язання України

Угодою про асоціацію передбачено сприяння і заохочення торгівлі та прямих іноземних інвестицій в екологічно чисті товари, послуги й технології, використання збалансованих джерел відновлюваної енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг, а також екологічне маркування товарів, у тому числі шляхом усунення пов’язаних із цим нетарифних бар’єрів. (стаття 293 «Торгівля на користь сталого розвитку»).

Крім цього Угода про асоціацію (стаття 360, глава 6 «Навколишнє середовища») передбачає розвиток та зміцнення співробітництва з питань охорони навколишнього середовища й сприяння реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки.

Згідно з Додатком ХХХ до Угоди Україна має адаптувати своє законодавство до 26 директив та 3 регламентів ЄС у таких секторах як:

  • управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики,
  • якість атмосферного повітря,
  • управління відходами та ресурсами,
  • якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище,
  • охорона природи,
  • промислове забруднення та техногенні загрози,
  • зміна клімату та захист озонового шару,
  • генетично модифіковані організми.

Органи асоціації

Кластер 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Очікувані результати

Реформування державної екологічної політики, приведення її у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Підвищення рівня екологічної безпеки;

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

1. Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики до інших галузевих політик.

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про оцінку впливу на довкілля", який враховує вимоги  Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація).

З метою імплементації вимог Директиви 2001/42/ЄС Верховною Радою України прийнято 20 березня 2018 року Закон України «Про стратегічну екологічну оцінку», який набув чинності 12 квітня 2018 року та введений в дію 12 жовтня 2018 року.

28 лютого 2019 року № 2697-VIII прийнято Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», який визначає основні стратегічні цілі екологічної політики держави, етапи реалізації державної екологічної політики та очікувані результати.

З метою імплементації вимог Директив № 2003/4/ЄC та 2003/35/ЄC Мінприроди розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у частині доступу до екологічної інформації», який перебуває на стадії доопрацювання, після чого буде оприлюднений для громадського обговорення.  

Розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 7 листопада 2018 р. № 825-р схвалено Концепцію створення загальнодержавної автоматизованої системи “Відкрите довкілля”.

 2. Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище.

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом", яким запроваджені правові засади інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом відповідно до Водної рамкової Директиви 2000/60/ЄС. Також цим Законом запроваджено правові основи для впровадження Директиви 2007/60/ЄС про управління ризиками затоплення.

На виконання окремих положень Водної Рамкової Директиви прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 18 травня 2017 р. № 336 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління річковим басейном»

В рамках співробітництва в галузі охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, 7 червня 2017 Верховною Радою України ухвалено Закон України "Про ратифікацію договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер". Це - перший транскордонний басейновий договір, спрямованим на розвиток партнерства між державами щодо запровадження інтегрованого управління водними ресурсами.

Верховною Радою України ухвалено Закон України від 18 травня  2017 року № 2047-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", яким встановлюватимуться правові засади імплементації окремих положень Директиви 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною та Директиви 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод.

Розроблено структуру Стратегії морської природоохоронної політики України на період до 2032 року. Основна робота з імплементації Морської стратегії здійснюються за допомогою проекту ЄС\ПРООН EMBLASS-II.

З метою імплементації окремих положень Водної Рамкової Директиви № 2000/60/ЄС та Директиви № 2008/56/ЄС прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2018 року № 758 «Про затвердження Порядку здійснення державного моніторингу вод».

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня 2018 року № 247 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення», а також накази МВС від 17 січня 2018 року № 30 «Про затвердження Методики попередньої оцінки ризиків затоплення» та від 28 лютого 2018 року «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення» з метою імплементації окремих положень Директиви № 2007/60/ЄС.

3. Управління відходами та ресурсами.

З метою реалізації положень Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2017 р. № 820-р, утворено відповідну Координаційну раду, яка є тимчасовим консультативно-дорадчим органом Кабінету Міністрів України, утвореним на період до 2030 року для забезпечення узгоджених дій центральних і місцевих органів виконавчої влади з формування та реалізації державної політики у сфері поводження з відходами.

Прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України від 20 лютого 2019 р. N 117-р «Про затвердження Національного плану управління відходами до 2030 року», який передбачає розроблення низки законопроектів, зокрема, проекту Закону України «Про відходи упаковки», проекту Закону України «Про батарейки, батареї та акумулятори», проекту Закону України «Про відходи електричного та електронного обладнання» у шестимісячний строк після прийняття рамкового Закону України «Про управління відходами», який опубліковано на офіційному сайті Мінприроди

 4. Охорона природи.

Верховною Радою ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу", яким, зокрема, передбачено запровадження в травні-червні в місцях масового розмноження та вирощування потомства тваринами органами самоврядування оголошення "сезонів тиші", посилення охорони середовищ існування тварин в об’єктах природно-заповідного фонду, заборони використання для добування тварин електротоку, петель, самоловів, самострілів.

Також Верховною Радою прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин", метою якого є  захист від знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

На виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат Верховною Радою ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат", який забороняє рубки лісу в пралісах, вводить адміністративну відповідальність за знищення та пошкодження пралісів.

Мінприроди проведено аналіз переліку видів птахів та їх природоохоронного статусу, що регулюються законодавством про тваринний світ, Червону книгу України, та переліку мисливських видів птахів, визначеного Законом України «Про мисливське господарство та полювання», з метою узгодження законодавства України з вимогами  Директиви № 2009/147/ЄС. На основі даних аналізу підготовлено додаток до проекту Закону України «Про території Смарагдової мережі».

Розроблено проект Закону України «Про території Смарагдової мережі», розміщено на сайті Мінприроди. На основі даних аналізу підготовлено додаток до проекту Закону України «Про території Смарагдової мережі» щодо переліку видів птахів, у тому числі, видів регулярної міграції, для яких визначаються території Смарагдової мережі.

Створено національний природний парк «Нижньодніпровський», низку інших територій та об’єктів природно-заповідного фонду загальнодержавного значення.

 5. Промислове забруднення та промислові загрози.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 13 червня 2018 р. № 428-р затверджено План заходів на 2018 рік щодо впровадження Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок.

Розроблено проект Концепції реалізації державної політики у сфері промислового забруднення. Проект Концепції направлено на погодження із заінтересованими ЦОВВ та  опубліковано на офіційному сайті Мінприроди для громадського обговорення.
. Наразі ведеться робота над узгодженням термінології для офіційного перекладу Директиви 2010/75/ЄС.

Наказом Мінприроди від 18 лютого 2018 року № 62 «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року №541» передбачено встановлення поточних та перспективних технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від існуючих стаціонарних теплосилових установок.

6. Якість атмосферного повітря.

Прийнято наказ Мінекономрозвитку від 02.10.2018 № 1394 “Про затвердження Технічного регламенту щодо обмеження викидів летких органічних сполук внаслідок використання органічних розчинників у лакофарбових матеріалах для будівель та ремонту колісних транспортних засобів” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 30 жовтня 2018 р. за № 1228/32680.

Наказом № 62 Міністерства екології та природних ресурсів України від 16 лютого 2018 року «Про внесення змін до наказу Мінприроди від 22 жовтня 2008 року №541» передбачено встановлення поточних та перспективних технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від існуючих стаціонарних теплосилових установок. Перспективні технологічні нормативи допустимих викидів забруднюючих речовин для існуючих установок встановлено з урахуванням вимог Національного плану скорочення викидів від великих спалювальних установок, схваленого розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 08 листопада 2017 року № 796.

7. Зміна клімату та захист озонового шару.

У 2016 році було ратифіковано Паризьку угоду, яка передбачає здійснення цілої низки заходів, спрямованих на зниження викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату.

З метою формування ефективної внутрішньої кліматичної політики, розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року.

18 липня 2018 року протокольним рішення засідання Кабінету Міністрів України схвалено пропозицію Мінприроди щодо направлення до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату Стратегії низьковуглецевого розвитку України до 2050 року. 30 липня 2018 року зазначену Стратегію було розміщено на сайті Сектретаріату Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату за посиланням.

Проект Закону України «Про моніторинг, звітність та верифікацію парникових газів» (№ 9253 від 01.11.2018), розроблений  з метою імплементації окремих положень Директиви № 2003/87/ЄС, прийнято Верховною Радою України в першому читанні.

Також з метою імплементації положень Регламенту (ЄС) № 842/2006 (скасований Регламентом (ЄС) 517/2014) та Регламенту (ЄС) № 2037/2000 (скасований Регламентом ЄС № 1005/2009) проект Закону України «Про озоноруйнівні речовини та фторовані парникові гази» (№ 9082 від 14.09.2018) прийнято Верховною Радою України в першому читанні.

 8. Цивільний захист.

З метою імплементації положень Директиви 2012/18/ЄС розроблено проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо об’єктів підвищеної небезпеки», положення якого спрямовані на гармонізацію законодавства України із законодавством Європейського Союзу у сфері безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 4 квітня  2018 р. № 247 «Про затвердження Порядку розроблення плану управління ризиками затоплення», якою визначено механізм розроблення та примірну структуру плану управління ризиками затоплення для окремих територій у межах районів річкових басейнів, які мають високий ризик затоплення.

З метою розроблення карт ризиків затоплення відповідно до вимог наказу Міністерства внутрішніх справ України від 28.04.2018 № 153 «Про затвердження Методики розроблення карт загроз і ризиків затоплення», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22 березня 2018 р. за   № 350/31802, розроблено Методику розрахунку можливих втрат від затоплення, затверджену наказом ДСНС від 21.09.2018 № 552.

9. Генетично модифіковані організми.

Законопроект «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» доопрацьовується з урахуванням висновку, підготовленого експертами Представництва Європейського Союзу в Україні.