НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ

Основний зміст і зобов’язання України

Главою 6 "Навколишнє середовище" Розділу "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію передбачено, що сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки.

Згідно з Додатком ХХХ до Угоди Україна має адаптувати своє законодавство до 26 директив та 3 регламентів ЄС у таких секторах як:

  • управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики,
  • якість атмосферного повітря,
  • управління відходами та ресурсами,
  • якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище,
  • охорона природи,
  • промислове забруднення та техногенні загрози,
  • зміна клімату та захист озонового шару,
  • генетично модифіковані організми.

Органи асоціації

Кластер 3 Підкомітету з питань економіки та іншого галузевого співробітництва Комітету асоціації.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство екології та природних ресурсів України

Очікувані результати

Впровадження міжнародних стандартів у сфері ресурсозбереження, охорони навколишнього природного середовища, надрокористування;

Підвищення рівня екологічної безпеки;

Реформування державної екологічної політики, приведення її у відповідність до вимог законодавства ЄС.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про оцінку впливу на довкілля", що дає можливість втілити прогресивну, оновлену та про європейську модель оцінки впливу на довкілля відповідно до вимог  Директиви 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація).

Проект Закону України "Про стратегічну екологічну оцінку", який враховує вимоги Протоколу про Стратегічну екологічну оцінку, а також Директиви 2001/42/ЄС Європейського про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовищ Верховною Радою передано на повторне друге читання.

Верховною Радою України прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впровадження інтегрованих підходів в управлінні водними ресурсами за басейновим принципом", яким запроваджені правові засади інтегрованого управління водними ресурсами за басейновим принципом відповідно до Водної рамкової Директиви 2000/60/ЄС. Також цим законом запроваджено правові основи для впровадження Директиви 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення.

Верховною Радою України ухвалено Закон України від 18 травня  2017 року № 2047-VIII "Про внесення змін до Закону України "Про питну воду та питне водопостачання", яким встановлюватимуться правові засади імплементації окремих положень Директиви 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною та Директиви 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод.

В рамках співробітництва в галузі охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер, 7 червня 2017 Верховною Радою України ухвалено Закон України "Про ратифікацію договору між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі охорони і сталого розвитку басейну річки Дністер". Це - перший транскордонний басейновий договір, спрямованим на розвиток партнерства між державами щодо запровадження інтегрованого управління водними ресурсами.

З метою реалізації рамкових положень Морської Директиви їх було включено до проекту Морської доктрини України (що була розроблена Мінінфраструктури, та перебуває на міжвідомчому погодженні).

Основна робота з імплементації Морської стратегії здійснюються за допомогою проекту ЄС\ПРООН EMBLASS-II.

У рамках проекту EMBLAS ІІ, підготовлено проект програми моніторингу довкілля української частини Чорного моря, розроблена методологія оцінки стану морського довкілля.

Зараз фіналізуються результати дослідження з оцінки екологічного стану Чорного Моря. Ця оцінка, зроблена відповідно до вимог Морської та Рамкової водної Директив ЄС, і стане основою Морської стратегії яку розробляє Мінприроди.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України схвалено Національну стратегію управління відходами в Україні на період до 2030 року, яка є концептуальним документом, що включає: опис проблем та сучасний стан у цій сфері, цілі та принципи політики, вплив відходів на суспільство, заходи, які направлені на поводження з відходами, зміни, які необхідно ввести у законодавчу систему України та структуру влади, а також Їх фінансові наслідки. Стратегія містить розділи по окремим категоріям відходів: муніципальні відходи (зокрема, зелені відходи, біовідходи, відділення відходів з полігонів, що біологічно розкладаються, специфічних фракцій відходів), промислові відходи, будівельні відходи, небезпечні відходи, відходи сільського господарства, специфічні види відходів. Наразі Мінприроди працює над розробкою Національного плану дій щодо управління відходами.

Очікується, що у тримісячний строк після прийняття Національної стратегії буде розроблено нову редакцію Закону України "Про відходи", з урахуванням положень Стратегії.

Верховною Радою ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу", яким, зокрема, передбачено запровадження в травні-червні в місцях масового розмноження та вирощування потомства тваринами органами самоврядування оголошення "сезонів тиші", посилення охорони середовищ існування тварин в об’єктах природно-заповідного фонду, заборони використання для добування тварин електротоку, петель, самоловів, самострілів.

Також Верховною Радою прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації європейських екологічних норм про охорону середовища рідкісних видів тварин і рослин", метою якого є  захист від знищення середовища перебування (зростання) видів тваринного та рослинного світу, занесених до Червоної книги України.

З метою імплементації положень Директиви 2009/147/ЄС про захист диких птахів та Директиви 92/43/ЄЕС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни Мінприроди проведено аналіз списку видів птахів наведених в додатках I, II, III до Директиви № 2009/147/ЄС про захист диких птахів, щодо наявності цих видів на території України та характеру їх перебування, а також включення цих видів до Червоної книги України  на основі наявних наукових даних, а також визначено 270 потенційних об’єктів Смарагдової мережі Європи в Україні для збереження рідкісних та зникаючих природних оселищ, видів флори і фауни, що підлягають збереженню за Бернською конвенцією.

Мінприроди розроблено проект Закону України "Про збереження природних оселищ та видів природної фауни і флори (важливих для Європи)". Наразі зазначений законопроект доопрацьовується із заінтересованими сторонами.

На виконання Рамкової конвенції про охорону та сталий розвиток Карпат Верховною Радою ухвалено Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони пралісів згідно з Рамковою конвенцією про охорону та сталий розвиток Карпат", який забороняє рубки лісу в пралісах, вводить адміністративну відповідальність за знищення та пошкодження пралісів.

З метою імплементації положень Директиви 2010/75/ЄС Мінприроди розробляє проект Концепції про реформування системи природоохоронних дозволів та технічну редакцію проекту Закону України "Про систему природоохоронних дозволів" з метою імплементації.

У 2016 році було ратифіковано Паризьку угоду, яка передбачає здійснення цілої низки заходів, спрямованих на зниження викидів парникових газів та адаптації до зміни клімату.

З метою формування ефективної внутрішньої кліматичної політики, розпорядженням Кабінету Міністрів України було схвалено Концепцію реалізації державної політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, яка стала першим за багато років цілісним нормативним документом, який покликаний вдосконалити і систематизувати поточну політику у сфері зміни клімату, та передбачає розробку Стратегії низьковуглецевого розвитку та Стратегії адаптації до зміни клімату.

Наразі Мінприроди веде активну роботу щодо впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів в Україні. Зокрема, у процесі розробки проект Закону України "Про системи моніторингу, верифікації та звітності щодо викидів парникових газів" (відповідно до Директиви2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства).

З метою імплементації Регламенту № 842/2006 ЄС про деякі фторовані парникові гази та Регламенту № 2037/2000 ЄС про речовини, які руйнують озоновий шар, Мінприроди розробило проект Закону України "Про озоноруйнуючі речовини та фторовані парникові гази", яким передбачено встановлено заборон на використання підконтрольних речовин, зокрема, гідрохлорфторвуглеців, починаючи з 2020 року, заборони на ввезення в країну обладнання, яке працює з використанням гідрохлорфторвугдеців, встановлення вимог щодо проведення моніторингу та перевірки витоків підконтрольних речовин, визначення зобов’язань щодо відновлення, регенерації та знищення підконтрольних субстанцій, встановлення освітніх вимог та вимог щодо сертифікації для відповідного персоналу та компаній, а також регламентовано порядок поводження з фторованими парниковими газами.

На сьогодні законопроект подано на узгодження до заінтересованих центральних органів виконавчої влади.

Розроблено нову редакцію "Закону України "Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та використанні  генетично модифікованих організмів" (перебуває на міжвідомчому погодженні), також  законопроект відправлено Стороні ЄС для опрацювання та надання експертних висновків.