ПРОТОКОЛ 3 - про Рамкову угоду між Україною та Європейським союзом

ПРОТОКОЛ III

ПРО РАМКОВУ УГОДУ МІЖ УКРАЇНОЮ ТА ЄВРОПЕЙСЬКИМ СОЮЗОМ ПРО ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УЧАСТІ УКРАЇНИ В ПРОГРАМАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

СТОРОНИ ДОМОВИЛИСЬ ПРО ТАКЕ:

СТАТТЯ 1

Україна може брати участь у всіх поточних та майбутніх програмах Союзу, які є відкритими для участі України відповідно до положень цих програм.

СТАТТЯ 2

Україна робить фінансові внески до загального бюджету Союзу відповідно до конкретних програм, в яких Україна бере участь.

СТАТТЯ 3

Представники України можуть брати участь, як спостерігачі та з питань, які стосуються України, в  комітетах з управління, відповідальних за моніторинг програм, до яких Україна робить фінансовий внесок.

СТАТТЯ 4

На проекти та ініціативи, представлені учасниками з України, настільки, наскільки це є можливим, поширюються такі ж умови, правила і процедури щодо згаданих програм, які застосовуються до держав-членів.

СТАТТЯ 5

Конкретні терміни та умови участі України у кожній окремій програмі, зокрема сплачуваний фінансовий внесок і процедури звітування та оцінки, визначатимуться в Меморандумі про взаєморозуміння між Комісією та компетентними органами України на базі критеріїв, встановлених цими програмами.

Якщо Україна звертається за зовнішньою допомогою Союзу для участі в певній програмі Союзу на підставі статті 3 Регламенту (ЄС) № 1638/2006 Європейського Парламенту та Ради від 24 жовтня 2006 року, в якому визначено загальні положення про запровадження Європейського інструменту сусідства та партнерства, або на підставі іншого подібного Регламенту, що регулює питання надання зовнішньої допомоги Союзу Україні, який може бути прийнято в майбутньому, умови, що визначають використання зовнішньої допомоги Союзу Україною, визначатимуться в окремій угоді про фінансування, особливо з огляду на статтю 20 Регламенту (ЄС) № 1638/2006.

СТАТТЯ 6

Відповідно до Регламенту Ради (ЄС, Євроатом) № 1605/2002 від 25 червня 2002 року про Фінансовий регламент, що застосовується до загального бюджету Європейських Співтовариств, кожний Меморандум про взаєморозуміння, укладений відповідно до статті 5 цього Протоколу, встановлюватиме, що фінансовий контроль чи аудити або інші перевірки, включаючи адміністративні розслідування, виконуватимуться Європейською Комісією, Європейським судом аудиторів та Європейською службою боротьби проти шахрайства чи під їхнім керівництвом.

Мають бути встановлені докладні положення про фінансовий контроль та аудит, адміністративні заходи, покарання та відшкодування збитків, які нададуть Європейській Комісії, Європейській службі боротьби проти шахрайства та Суду аудиторів повноваження, аналогічні таким, які вони мають стосовно бенефіціарів або підрядчиків, що зареєстровані в Союзі.

СТАТТЯ 7

Цей Протокол застосовуватиметься протягом строку дії цієї Угоди.

Кожна Сторона може денонсувати цей Протокол шляхом надіслання письмового повідомлення іншій Стороні. Цей Протокол втрачає чинність через шість місяців після дати такого повідомлення.

Припинення дії цього Протоколу, що відбувається після її денонсування будь-якою зі Сторін, не впливатиме на перевірки та заходи з контролю, що здійснюються відповідно до положень, викладених у статтях 5 і 6 цього Протоколу.

СТАТТЯ 8

Не пізніше ніж через три роки з дня набрання цим Протоколом чинності та кожні три роки після цього обидві Сторони можуть переглядати застосування цього Протоколу на основі фактичної участі України в програмах Союзу.