ДОДАТОК ХХХ - ДО ГЛАВИ 6 «Навколишнє природне середовище»

ДОДАТОК ХХХ

ДО ГЛАВИ 6 «НАВКОЛИШНЄ ПРИРОДНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»

РОЗДІЛУ V «ЕКОНОМІЧНЕ І ГАЛУЗЕВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО»

Україна зобов’язується поступово наблизити своє законодавство до законодавства ЄС у наступні встановлені терміни:

Управління довкіллям та інтеграція екологічної політики у інші галузеві політики

Директива № 2011/92/ЄС про оцінку впливу окремих державних і приватних проектів на навколишнє середовище (кодифікація);

Для проектів, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства усі положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2013 року, як зазначено у Протоколі про приєднання України до цього Договору. До інших проектів застосовуються наступні положення:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення вимог, за якими проекти, зазначені у Додатку І підлягають оцінці впливу на навколишнє середовище, та процедури визначення, які з проектів, зазначених у Додатку ІІ, потребують ОВНС (ст.4);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • визначення обсягу інформації, яка має надаватися розробником (ст.5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення процедури консультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та процедури консультацій з громадськістю (ст.6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • досягнення домовленостей з сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій (ст.7);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження заходів щодо повідомлення громадськості про прийняті рішення за заявами про надання дозволу на реалізацію проекту (ст.9).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2001/42/ЄC про оцінку впливу окремих планів та програм на навколишнє середовище:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення процедури визначення, які плани або програми потребують стратегічної екологічної оцінки та вимог про те, що плани або програми, щодо яких стратегічна екологічна оцінка є обов’язковою, підлягають такій оцінці (ст. 3);
 • встановлення процедури консультацій з органами з питань охорони навколишнього середовища та процедури консультацій з громадськістю (ст. 6);
 • досягнення домовленостей з сусідніми країнами щодо обміну інформацією та проведення консультацій (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2003/4/ЄC про доступ громадськості до екологічної інформації та про скасування Директиви № 90/313/ЄЕС:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення на практиці процедур доступу громадськості до екологічної інформації та відповідних винятків (ст. 3 та 4);
 • забезпечення надання доступу громадськості до екологічної інформації органами влади (ст. 3.1);
 • встановлення процедур перегляду рішень про відмову у наданні екологічної інформації або про надання неповної інформації (ст. 6);
 • встановлення системи поширення екологічної інформації громадськості (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2003/35/ЄC про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих планів та програм, що стосуються навколишнього середовища, та внесення змін і доповнень до Директив №№ 85/337/ЄЕС та 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до правосуддя:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення механізму інформування громадськості (ст. 2.2а та 2.2d);
 • встановлення механізму консультацій з громадськістю (ст. 2.2b та 2.3);
 • встановлення механізму врахування зауважень та пропозицій громадськості у процесі прийняття рішень (ст. 2.2c).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Якість атмосферного повітря

Директива № 2008/50/ЄС про якість атмосферного повітря та чистіше повітря для Європи:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення верхньої та нижньої межі оцінки (ст. 5), цільових та граничних значень (статті 13, 14, 16.2, 17.1), та мети щодо зменшення впливу PM 2.5 (твердих частинок) (ст. 15.);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту та оксидів азоту, свинцю, бензолу та оксиду вуглецю, озону, суспендованих твердих частинок PM 10 та PM 2.5 протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. З дати набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації має визначити графік імплементації Україною цих положень для їх повної відповідності вимогам Директиви.

 • визначення та класифікація зон та агломерацій (ст. 4 та 5 );

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (ст. 5, 6 і 9 );
 • запровадження планів щодо якості атмосферного повітря для зон і агломерацій, де рівень забруднення перевищує граничну/цільову величину (ст. 23 );

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо діоксиду сірки, діоксиду азоту та оксидів азоту, свинцю, бензолу та оксиду вуглецю, озону, суспендованих твердих частинок PM 10 та PM 2.5 протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для досягнення повного дотримання вимог Директиви.

 • встановлення короткострокових планів дій для зон і агломерацій, де існує ризик перевищення допустимих меж забруднення (ст. 24);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення системи інформування громадськості (ст. 26).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2004/107/ЄC про миш’як, кадмій, ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вуглеводні у атмосферному повітрі:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення верхньої та нижньої межі оцінки (ст. 4.6) та цільових значень (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені щодо миш’яку, нікелю, кадмію та бензо(а)пірену протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначить графік імплементації Україною цих положень для їх повної відповідності вимогам Директиви.

 • встановлення та класифікація зон та агломерацій (ст. 3 та 4.6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення системи оцінки якості атмосферного повітря відносно забруднювачів атмосферного повітря (ст. 4);
 • здійснення заходів щодо підтримки/поліпшення якості атмосферного повітря стосовно відповідних забруднювачів (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою на основі наявної ситуації в Україні. Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для досягення повного дотримання вимог Директиви.

Директива № 98/70/ЄC про якість бензину та дизельного палива та внесення змін і доповнень до Директиви № 93/12/ЄЕС, що доповнена Директивами №№ 2000/71/ЄК, 2003/17/ЄК та 2009/30/ЄК і Регламентом (ЄС) № 1882/2003:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • проведення оцінки національного споживання палива;
 • встановлення системи моніторингу за якістю палива (ст. 8);
 • заборона продажу етилованого бензину (ст. 3.1);
 • встановлення можливості продажу не етилованого бензину, дизельного палива для позашляхових транспортних засобів та сільськогосподарських і лісогосподарських тракторів лише у випадку, якщо вони відповідають встановленим вимогам (ст. 3 та 4);
 • встановлення системи правового регулювання, що охоплює випадки виняткових подій та системи збору внутрішньодержавних даних про якість палива (ст. 7 і 8).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 1999/32/ЄC про зменшення вмісту сірки у деяких видах рідкого палива та внесення змін і доповнень до Директиви № 93/12/ЄС зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 та Директивою № 2005/33/ЄС.

Для видів палива, що використовуються для цілей, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства, усі положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2012, як зазначено у Протоколі про приєднання України до цього Договору. Для видів палива, що використовується для інших цілей, мають бути впроваджені наступні положення:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення ефективної системи відібрання зразків та відповідних аналітичних методів аналізу (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • заборона використання важкого дизельного палива, газу, нафти із вмістом сірки, що перевищує визначену граничну величину (ст. 3.1 та 4.1 );

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • застосування граничних величин до вмісту сірки у судовому палива (ст. 4а та 4b).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 94/63/ЄС про контроль викидів летючих органічних сполук (ЛОС), що виникають зі сховищ нафти та при її транспортуванні з терміналів до сервісних станцій зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • визначення усіх терміналів для зберігання та завантаження бензину (ст.2);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • визначення усіх терміналів для зберігання та завантаження бензину (ст.2)

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення технічних заходів для зменшення витоку бензину зі сховищ на терміналах і сервісних станціях та під час завантаження/розвантаження мобільних контейнерів на терміналах (ст. 3,4 та 6 та Додаток ІІІ);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 9 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • вимоги щодо відповідності вимогам усіх вантажних кранів та мобільних контейнерів для завантаження танкерів (ст.4 та 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 9 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2004/42/ЄС про обмеження викидів летючих органічних сполук за рахунок використання органічних розчинників у певних фарбах і лаках та продукції полірування транспортних засобів та внесення змін і доповнень до Директиви № 1999/13/ЄС:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • затвердження максимальних граничних значень вмісту ЛОС для фарб і лаків (ст.3 та Додаток ІІ);
 • встановлення вимог щодо маркування продуктів, що розміщуються на ринку, та розміщення на ринку продукції, яка відповідає встановленим вимогам (ст.3 і 4).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Управління відходами та ресурсами

Директива № 2008/98/ЄС про відходи:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • підготовка планів щодо управління відходами згідно із п’ятиетапною ієрархією відходів та програм щодо попередження утворення відходів (Глава V Директиви № 2008/98/ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення механізму повного покриття витрат згідно з принципом «забруднювач платить» та принципом розширеної відповідальності виробника (ст.14);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення дозвільної системи для установ/підприємств, що здійснюють операції з видалення чи утилізації відходів, з особливими зобов’язаннями щодо управління небезпечними відходами (Глава IV Директиви № 2008/98/ЄС );

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження реєстру установ і підприємств, які здійснюють збір та транспортування відходів (Глава IV Директиви 2008/98/ ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 1999/31/ЄС про захоронення відходів зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • класифікація місць захоронення відходів (ст. 4);
 • підготовка національної стратегії щодо зменшення кількості міських відходів, що розкладаються під впливом мікроорганізмів (біорозкладані), які спрямовуються на полігони (ст. 5);
 • встановлення системи процедур подачі заяв та надання дозволів, а також щодо процедур прийняття відходів (ст. 5-7, 11, 12 і 14);
 • встановлення процедур контролю та моніторингу під час функціонування та закриття полігонів, а також процедур подальшого догляду після закриття з метою забезпечення їх знешкодження (ст. 12 та 13);
 • впровадження планів очистки існуючих місць захоронення (ст. 14);
 • встановлення механізму обчислення вартості (ст. 10);
 • забезпечення необхідної обробки відповідних відходів перед їх захороненням (направленням на полігони/сміттєсховища) (ст. 6).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені для існуючих установок/обладнання протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою. Для будь-яких інших установок/обладнання, що вводяться в експлуатацію після підписання Угоди, положення Директиви застосовуються з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2006/21/ЄС про управління відходами видобувної промисловості та внесення змін і доповнень до Директиви № 2004/35/ЄС:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення системи, яка забезпечить створення/розроблення операторами (суб’єктами господарювання) планів управління відходами (визначення та класифікація засобів поводження/переробки з відходами; характеристика відходів) (ст.4 і 9);
 • встановлення дозвільної системи, фінансових гарантій та системи контролю (ст.7, 14 та 17);
 • встановлення процедур управління та моніторингу видобувних пустот (ст.10);
 • встановлення процедур закриття та подальшого нагляду за виробничими майданчиками відходів видобувної діяльності (ст.12);
 • створення реєстру закритих майданчиків відходів видобувної діяльності (ст.20).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Якість води та управління водними ресурсами, включаючи морське середовище

Директива № 2000/60/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері водної політики зі змінами і доповненнями, внесеними Рішенням № 2455/2001/ЄС і Директивою 2009/31/ ЄС:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • закріплення на законодавчому рівні визначення одиниці гідрографічного районування території країни;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • розроблення положення про басейнове управління з покладенням на нього функцій, передбачених (ст. 3 Директиви № 2000/60/ЄС);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • визначення районів річкових басейнів та створення механізмів управління міжнародними річками, озерами та прибережними водами (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • аналіз характеристик районів річкових басейнів (ст. 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження програм моніторингу якості води (ст. 8);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • підготовка планів управління басейнами річок, проведення консультації з громадськістю та публікація цих планів (ст. 13 і 14).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 10 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2007/60/ЄС про оцінку та управління ризиками затоплення:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • проведення попередньої оцінки ризиків затоплення (ст.4 і 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • підготовка карт загроз та ризиків затоплення (ст.6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження планів управління ризиками затоплення (ст. 7).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2008/56/ЄС про встановлення рамок діяльності Співтовариства у сфері екологічної політики щодо морського середовища:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • розроблення морської стратегії спільно з країнами-членами ЄС (ст. 5 і 6);
 • базова оцінка морських вод, визначення хорошого екологічного стану та встановлення природоохоронних цілей та індикаторів (ст. 5 та 8-10);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • Запровадження програми моніторингу для здійснення поточної оцінки та регулярне оновлення цілей (ст. 5 та 11);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • підготовка програми заходів для досягнення хорошого екологічного стану (ст. 5 та 13).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 7 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 91/271/ЄЕС про очистку міських стічних вод зі змінами та доповненнями, внесеними Директивою № 98/15/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) № 1137/2008:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • оцінка стану водовідведення та очистки міських стічних вод;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • визначення чутливих зон та агломерацій (ст. 5  та Додаток ІІ);
 • Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 6 років з дати набрання чинності цією Угодою. 
 • підготовка технічної та інвестиційної програми з імплементації вимог до очистки міських стічних вод (ст. 17);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 8 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 98/83/ЄС про якість води, призначеної для споживання людиною, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003 і Регламентом (ЄС) 596/2009:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення стандартів для питної води (ст. 4 та 5);
 • створення системи моніторингу (ст. 6 та 7);
 • створення механізму надання інформації споживачам (ст. 13).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директиви № 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, спричиненого нітратами з сільськогосподарських джерел, зі змінами і доповненнями, внесеними Регламентом (ЄС) № 1882/2003:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • визначення зон, вразливих до (накопичення) нітратів (ст. 3);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження планів дій для зон, вразливих до (накопичення) нітратів (ст. 5);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження програм моніторингу (ст. 6).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Охорона природи

Директива № 2009/147/ЄС про захист диких птахів:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • оцінка видів птахів, для яких необхідно запровадження спеціальних заходів збереження, та видів регулярної міграції;

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • визначення та позначення спеціальних зон захисту різних видів птахів (ст.4.1);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження зберігаючих захисних заходів для захисту мігруючих видів (ст.4.2);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені до 01.01.2015 року, як зазначено у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства.

 • встановлення загальної системи захисту всіх видів диких птахів зі спеціальною підкатегорією птахів, на які ведеться полювання та заборони певних видів ловлі/забою птахів (статті 5, 6, 7, 8, 9(1) та 9.2).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 92/43/ЄС про збереження природного середовища існування, дикої флори та фауни, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивами №№ 97/62/ЄС, 2006/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • підготовка реєстру місць, призначення цих місць та встановлення пріоритетів управління ними (включаючи завершення реєстру потенційних територій Смарагдової мережі та впровадження захисних заходів та заходів управління ними) (ст. 4);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження заходів, необхідних для збереження таких місць (ст. 6);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 4 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення системи моніторингу природоохоронного статусу оселищ та видів (ст.11);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення суворого режиму захисту видів, зазначених у Додатку IV, які стосуються України (ст. 12);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • встановлення механізму стимулювання освіти та надання/розповсюдження загальної інформації населенню (ст.22).

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Промислове забруднення та техногенні загрози

Директива № 2010/75/ЄС про промислові викиди (всеохоплююче запобігання і контроль забруднень) (переглянута):

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • визначення обладнання, яке потребує дозволу (Додаток І);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

 • запровадження найкращих наявних методик з урахуванням висновків довідкових документів щодо найкращих наявних методик (BREFs) (статті 14(3-6) та 15(2-4));

Графік: Після набрання чинності Угодою про асоціацію, Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для існуючих установок.

 • встановлення інтегрованої дозвільної системи (ст.6-9 та 13);
 • встановлення механізму моніторингу відповідності (ст. 8, 14(1d) та 23(1));
 • встановлення граничних значень викидів від спалювання (ст. 30 та Додаток V);
 • підготовка програм зі скорочення загального річного обсягу викидів від існуючих установок (додаткове встановлення граничних значень викидів для існуючих установок (ст. 32).

Графік: У невідкладному порядку Рада асоціації визначає графік імплементації Україною цих положень для нових установок. Рада асоціації також визначає графік імплементації Україною цих положень для існуючих установок. Графік не має суперечити термінам, визначеним у Протоколі про приєднання України до Договору про заснування Енергетичного Співтовариства для спалювальних комбінатів, що належать до сфери застосування Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. Існуючі установки включають об’єкти, які отримали дозвіл протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою, і були введені в експлуатацію не пізніше ніж через 6 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 96/82/ЄС про контроль за загрозами значних небезпек, пов’язаних з небезпечними речовинами, зі змінами і доповненнями, внесеними Директивою № 2003/105/ЄС та Регламентом (ЄС) № 1882/2003:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • створення ефективних механізмів координації між відповідними владними органами;
 • запровадження систем запису інформації щодо відповідних споруд/установок та звітування про великі аварії (статті 13 та 14);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 5 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Зміна клімату та захист озонового шару

Директива № 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства та внесення змін і доповнень до Директиви № 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою № 2004/101/ЄС:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення системи визначення відповідних споруд/установок та визначення парникових газів (Додатки І та ІІ);
 • розроблення національного плану розподілу квот між заводами/комплексами (ст. 9);
 • запровадження дозвільної системи на викиди парникових газів та на квоти, що продаватимуться на національному рівні між заводами/промисловими комплексами в Україні (ст. 4 і 11-13);
 • створення системи моніторингу, звітності, здійснення перевірок і належного впровадження, а також процедури консультацій з громадськістю (ст. 9, 14-17, 19 і 21);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) № 842/2006 про певні фторовані парникові гази:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення/прийняття національних освітніх та атестаційних вимог для відповідного персоналу та компаній (ст. 5);
 • запровадження систем звітності для отримання даних про викиди з відповідних секторів (ст. 6);
 • створення системи належного впровадження (ст.13);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) № 2037/2000 про субстанції, що руйнують озоновий шар, зі змінами та доповненнями, внесеними Регламентами (ЄС) №№ 2038/2000, (ЄС) 2039/2000, (ЄС) 1804/2003, (ЄС) 2077/2004, (ЄС) 29/2006, (ЄС) 1366/2006, (ЄС) 1784/2006, (ЄС) 1791/2006 і (ЄС) 2007/899, та Рішеннями №№ 2003/160/ЄС, 2004/232/ЄС та 2007/54/ЄС:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення заборон на підконтрольні речовини, включаючи припинення використання сирих гідрохлорофлоровуглеводнів до 2010 року та всіх гідрохлорофлоровуглеводнів до 2020 року (статті 4 та 5);
 • встановлення кількісної межі використання броміду метилу для карантину та контролю вантажу перед відправкою на рівні середнього використання 1996, 1997 та 1998 років (ст. 4);
 • поетапна ліквідація поставок на ринок (продаж) сирих гідрохлорофлоровуглеводнів до 2015 року (ст. 4);
 • визначення зобов’язань щодо відновлення, переробки, регенерації та знищення використаних підконтрольних субстанцій (ст. 16);
 • встановлення процедур моніторингу та перевірок витоків підконтрольних субстанцій (ст. 17);

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Генетично модифіковані організми

Відповідний acquis ЄС, що стосуються ГМО, передбачені також у Главі 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» Розділу IV «Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею».

Директива № 2001/18/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 12 березня 2001 року про вивільнення у навколишнє середовище генетично модифікованих організмів та про скасування Директиви Ради № 90/220/ЄЕС зі змінами і доповненнями, внесеними Рішеннями № 2002/623/ЄС та № 2002/811/ЄС, Регламентами (ЄС) № 1829/2003 та (ЄС) № 1830/2003 та Директивою № 2008/27/ЄС:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • поетапна ліквідація маркерів стійкості до антибіотиків у ГМО, розміщених на ринку, згідно з частиною С, та у ГМО, які санкціоновані в рамках частини В  (ст.4.2);
 • встановлення ефективної системи перевірки і контролю з метою забезпечення дотримання положень Директиви та зокрема стосовно несанкціонованих ГМО (ст. 4(5));
 • встановлення процедур завчасного повідомлення для вивільнення згідно з частиною В (ст. 6 та вивільнення згідно з частиною С  (ст. 13);
 • встановлення процедур оцінки ризиків для вивільнення згідно з частиною В  (ст. 6-11) та вивільнення згідно з частиною С ст. 13-24;
 • запровадження публічно доступного реєстру місць для вивільнення згідно з частиною В  (ст. 31.3(а) запровадження реєстру місць вирощування ГМО згідно з частиною С (ст. 31(3)(b));
 • встановлення процедури консультацій з громадськістю та, відповідно іншими групами (ст. 9);
 • встановлення процедури, що зобов’язує заявників повідомляти компетентний орган (органи) про результати вивільнення (ст.10);
 • забезпечення відповідності продуктів, розміщених на ринку, встановленим вимогам маркування та пакування (ст. 21);
 • забезпечення конфіденційності інформації та прав інтелектуальної власності (ст. 25.

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Регламент (ЄС) № 1946/2003 Європейського Парламенту і Ради від 15 липня 2003 року про транскордонні перевезення генетично модифікованих організмів:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • встановлення процедур для ГМО, призначених для вивільнення у навколишнє середовище (ст.4-8);
 • встановлення процедур для ГМО, призначених для безпосереднього вживання у якості їжі чи кормів, чи для переробки (ст. 9 та 10) та для ГМО, призначених для використання у замкненій системі (ст.11);
 • встановлення процедур ідентифікації та надання супровідної документації (ст. 12 та повідомлення про транзит ГМО (ст. 13);
 • встановлення системи забезпечення конфіденційності (ст. 16).

Графік: Ці положення Регламенту мають бути впроваджені протягом 2 років з дати набрання чинності цією Угодою.

Директива № 2009/41/ЄС Європейського парламенту і Ради від 6 травня 2009 року про використання генетично модифікованих мікроорганізмів у замкненій системі:

 • прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів);
 • класифікація ГММ та забезпечення здійснення користувачами оцінки ризиків (ст.4);
 • застосування загальних принципів і належної замкненості та інших захисних заходів, визначених у Додатку IV  (ст. 5 );
 • встановлення процедур повідомлення (ст. 6-9 );
 • встановлення критеріїв для планів дій у надзвичайних ситуаціях (ст. 13-15);
 • встановлення системи забезпечення конфіденційності (ст. 18);

Графік: Ці положення Директиви мають бути впроваджені протягом 3 років з дати набрання чинності цією Угодою.