Сільське господарство та розвиток сільських територій

Основний зміст і зобов’язання України

Глава 17 "Сільське господарство та розвиток сільських територій" Розділу V "Економічне та галузеве співробітництво" Угоди про асоціацію спрямована на сприяння розвитку сільського господарства та сільських територій, зокрема шляхом поступового зближення політик та законодавства у таких сферах як: політика якості сільськогосподарської продукції, продуктів харчування та алкогольних напоїв, органічне фермерство, генетично модифіковані зернові, біорозмаїття, стандарти торгівлі рослинами, насінням рослин, продуктами, отриманими з рослин, фруктами та овочами, стандарти торгівлі живими тваринами та продуктами тваринництва.

Дане співробітництво між Сторонами в галузі сільського господарства та розвитку аграрних регіонів охоплює такі сфери:

 • сприяння взаєморозумінню аграрної політики та політики розвитку аграрних регіонів;
 • підвищення адміністративного потенціалу на центральному та місцевому рівнях у сферах планування, оцінки та впровадження вищенаведених політик;
 • сприяння розвитку сучасного та сталого сільськогосподарського виробництва з повагою до навколишнього середовища та благополуччя тваринного світу, включаючи поширення використання органічних методів виробництва і біотехнологій, зокрема, шляхом впровадження передового досвіду в цих галузях;
 • обмін знаннями та найкращими практиками у сфері аграрної політики розвитку з метою сприяння зростанню економічного добробуту сільських громад;
 • підвищення конкурентоспроможності сільськогосподарського сектору, ефективності і прозорості ринків, а також умов для інвестицій;
 • поширення знань шляхом навчання та проведення інформаційних заходів;
 • сприяння інноваціям шляхом проведення наукових досліджень і стимулювання розширення послуг сільськогосподарським виробникам;
 • сприяння гармонізації питань, що розглядаються в рамках міжнародних організацій;
 • обмін найкращими практиками щодо механізмів підтримки для сільськогосподарської політики та аграрних регіонів;
 • проведення політики якості сільськогосподарської продукції у сфері стандартизації, вимог до виробництва і схем якості.

Органи асоціації

Кластер 5 Підкомітету з питань свободи, безпеки та юстиції і підкомітет з питань економіки та іншого галузевого співробітництва.

Відповідальні органи в Україні

Міністерство аграрної політики та продовольства України.

Очікувані результати

 • Ширші можливості для компаній у контексті співпраці та обміну знаннями, досвідом і технологіями;
 • Адаптація стандартів аграрної продукції та інфраструктури аграрних ринків і полегшиення доступу продукції українських аграрних компаній на ринок ЄС;
 • Підвищення якості аграрної продукції через підвищення екологічних стандартів її виробництва;
 • Зростання зайнятості та добробуту місцевих громад в аграрних регіонах країни;
 • Модернізація державної аграрної політики у відповідності до вимог законодавства ЄС;
 • Розвиток стандартів та інфраструктури аграрного ринку.

Стан адаптації законодавства України та співпраці з ЄС

На виконання зобов'язань України, передбачених Угодою про асоціацію, у сфері сільського господарства було прийнято Закон України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції", який запроваджує:

 • чіткі механізми щодо правил ведення органічного виробництва у всіх галузях, що є необхідною умовою для вироблення операторами конкурентоспроможної продукції для експорту;
 • вимоги до органів сертифікації, якими підвищується їх відповідальність за належне здійснення контролю операторів ринку, зокрема, експортерів;
 • ведення відкритих реєстрів операторів ринку, органів сертифікації, органічного насіння і садивного матеріалу, наявність яких дасть змогу споживачам, імпортерам, інвесторам бути впевненими в українській органічній продукції;
 • державний контроль за операторами і органами сертифікації, що дасть змогу виявити/попередити експорт фальсифікованої органічної продукції;
 • ведення Переліку органів іноземної сертифікації, що забезпечить визнання сертифікатів та прозорість експорту органічної продукції;
 • звітність органів сертифікації щодо обсягів органічної продукції, що вводиться в обіг операторами, що забезпечує державу об'єктивною інформацією щодо зовнішньоекономічної діяльності виробників у цій сфері та сприятиме прийняттю обґрунтованих та усвідомлених подальших рішень.

Закон України "Про основні принципи та вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції" фактично спрямовано на створення прозорих умов виробництва та обігу органічних продуктів, на зростання довіри інвесторів до сфери органічного виробництва, а також на підвищення конкурентоспроможності української  органічної продукції і розширення зовнішніх ринків її збуту.

Крім того, Уряд України затвердив:

 • детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) бджільництва (Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р. №208);
 • детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) тваринного походження (Постанова Кабінету Міністрів України від 30 березня 2016 р. №241);
 • детальні правила виробництва органічної продукції (сировини) рослинного походження (Постанова Кабінету Міністрів України від 31 серпня 2016 р. №587).
 • вимоги до продуктів із какао та шоколаду, що спрямовані на імплементацію Директиви №2000/36/ЄС від 23 червня 2000 року (Наказ Мінагрополітики від 13 квітня 2016 р. №157).
 • зміни до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам (Постанова Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 609), якими удосконалено механізм використання коштів, спрямованих на фінансову підтримку фермерських господарств — переможців конкурсу.

Кабінет Міністрів України схвалив і вніс на розгляд Верховної Ради України проект Закону України "Про стимулювання розвитку агропромислового комплексу України". Він регулює відносини, пов’язані з реалізацією державної політики щодо розвитку агропромислового комплексу України, стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції, розвитку та балансування аграрного ринку, створення сприятливих умов для суб’єктів різних форм господарювання (в тому числі малих сільськогосподарських виробників) у сільському господарстві, продовольчої безпеки та відповідає вимогам актів права ЄС.

Також, Кабінетом Міністрів України було:

 • визначено пріоритети розвитку сільських територій до 2025 року та передбачено затвердження нормативно-правових актів, які забезпечать впровадження підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, а також підвищення рівня привабливості проживання на селі та створення умов для отримання власного житла молодими спеціалістами (Розпорядження КМУ від 19 липня 2017 р. № 489-р "Про затвердження плану заходів з реалізації Концепції розвитку сільських територій");
 • удосконалено систему електронного адміністрування ПДВ для забезпечення її ефективного функціонування на постійній основі сільськогосподарським товаровиробникам (Закон від 16 липня 2015 р. № 643-VIII);
 • розроблено Номенклатуру продукції сільського господарства, яка відповідає категоріям Статистичної класифікації продукції (СКП–2011) і є аналогом Класифікації продукції за видами економічної діяльності ЄС (Statistical Classification of Products according to their Activities of the European Community – СРА2008);
 • спрощено процедури дозвільного характеру та скорочено строки отримання спеціальних ліцензій і сертифікатів для компаній, що працюють у сфері аграрно-промислового комплексу (Постанова Кабінету Міністрів України від 28 січня 2015 р. № 42);
 • реалізовано значний обсяг заходів за напрямком "Політика якості". Зокрема було розроблено проект Закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення правової охорони географічних зазначень" (реєстраційний № 6023 від 03.02.2022), який було прийнято Верховною Радою України в першому читанні 13 березня 2018 року.

З метою врегулювання сфери прав на сорти рослин в 2018 році було прийнято такі постанови Кабінету Міністрів України:

 • № 755 «Про затвердження Порядку ведення реєстру патентів на сорти рослин», яка забезпечує безпечний ринковий обіг насіння та садивного матеріалу та удосконалює процедуру державної реєстрації майнових прав інтелектуальної власності на сорти, що спрямовано на захист від правопорушень та зловживань у цій сфері;
 • № 756 «Про затвердження Порядку затребування зразків посадкового матеріалу батьківських компонентів об’єкта заявки», яка визначає механізм затребування зазначених зразків, що забезпечить посилення гарантій щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами, компетентним органом, експертним закладом, під час науково-технічної експертизи та реєстрації прав, сертифікації насіння, захисту прав інтелектуальної власності;
 • № 757 «Про затвердження Порядку ведення реєстру заявок на сорти рослин», яка визначає механізм ведення зазначеного Реєстру, який удосконалює процедури набуття прав на сорти рослин, посилює гарантії щодо відкритості, прозорості й системності реєстрації сортів рослин;
 • № 774 «Про затвердження Порядку ведення Державного реєстру сортів рослин, придатних для поширення в Україні», метою якої є забезпечення відкритості, прозорості й системності державної реєстрації прав на сорти рослин, дотримання принципів неупередженості та доступності у відносинах, які виникають між юридичними і фізичними особами та Мінагрополітики.

Крім того, було розроблено та затверджено накази Держстату щодо наближення статистичної практики до норм ЄС.