Комітет асоціації у торговельному складі

Основне

Роль:  надає допомогу Радi асоціації під час виконання нею своїх обов’язків. ​
Склад: складається з посадових осіб вищого рівня Сторін, які відповідають за торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею. ​
Головування: здійснюється по черзі представником України і представником ЄС. ​
Створено: перше засідання відбулось 12 -13 квітня 2016 р. ​
Місце проведення: відбуваються кожного року почергово в Україні та ЄС (найчастіше у Києві та Брюсселі). ​
ВебсторінкаКомітет асоціації

Що робить Комітет асоціації у торговельному складі?

Відповідно до статті 465(4) Угоди, Комітет асоціації у торговельному складі розглядає питання, пов’язані з Розділом IV “Торгівля і питання, пов’язані з торгівлею” Угоди. Він надає допомогу Раді асоціації у виконанні нею своїх обов’язків і функцій та виконує завдання, передбачені Угодою і доручені йому Радою асоціації:

 • забезпечує безперервність відносин асоціації та належне виконання Угоди в цілому;
 • проводить підготовку засідань та дискусій Ради асоціації та надає Раді асоціації пропозиції або проекти рішень чи рекомендацій для їх схвалення;
 • Рада асоціації може уповноважити Комітет асоціації приймати рішення;
 • Рада асоціації може делегувати Комітету асоціації будь-яке зі своїх повноважень, у тому числі повноваження приймати обов’язкові для виконання рішення. Такі рішення є обов’язковими для Сторін, які вживають необхідних заходів для їх виконання;
 • у разі необхідності імплементує рішення Ради асоціації.

Склад

До Комітету асоціації у торговельному складі входять посадові особи вищого рівня від України та Європейської Комісії, які відповідають за торгівлю і питання, пов’язані з торгівлею.

Українську делегацію на засідання очолює заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства – Торговий представник України, делегацію ЄС – Головний радник Генерального Директорату "Торгівля" Європейської Комісії. У засіданнях також бере участь представник Європейської служби зовнішніх дій.

Секретарем Комітету асоціації у торговельному складі з Української Сторони є керівник структурного підрозділу з питань європейської інтеграції Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Як працює Комітет асоціації у торговельному складі?

Комітет асоціації у торговельному складі збирається щонайменше раз на рік і коли цього вимагають обставини. Сторони головують у Комітеті по черзі протягом 12 місяців. Перший термін головування починається з дня першого засідання Комітету і закінчується 31 грудня того ж року.

Посадова особа від Європейської Комісії та посадова особа від України, відповідальні за торгівлю і питання, пов'язані з торгівлею, діють спільно як Секретарі Комітету асоціації у торговельному складі.  Секретаріат Комітету асоціації формує для кожного засідання Комітету попередній порядок денний, а також робочі висновки на підставі пропозицій, наданих Сторонами.

Проект протоколу кожного засідання Комітету асоціації складається спільно Секретарями Комітету. Комітет схвалює цей проект протоколу на своєму наступному засіданні.

Проект робочих висновків кожного засідання складається Секретарем Комітету головуючої Сторони та надсилається Сторонам разом із порядком денним зазвичай не пізніше, ніж за 15 календарних днів до початку засідання. Після узгодження робочі висновки додаються до протоколу і стан їх реалізації розглядається на будь-якому наступному засіданні Комітету. З цією метою Комітет складає матрицю, в якій відслідковується виконання кожного заходу відповідно до визначеного строку.

Проведені засідання

Починаючи з 2016 року, відбулося 3 засідання Комітету асоціації у торговельному складі:

 • Перше (установче) засідання - 12 -13 квітня 2016 р. (Київ).
 • Друге засідання – 28-29 вересня 2017 р. (Брюссель).
 • Третє засідання – 22-23 листопада 2018 р. (Київ).
 • Четверте засідання - у 18-19 листопада 2019 року (Брюссель).

Підкомітети

Для функціонування Комітету асоціації у торговельному складі створено чотири підкомітети:

1. Підкомітет з управління санітарними та фітосанітарними заходами.

Підкомітет утворено відповідно до статті 74 Угоди про асоціацію для розгляду питань, охоплених Главою 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» Розділу IV Угоди про асоціацію.

Підкомітет виконує завдання, викладені у статті 74(2) Угоди, у світлі мети, визначеної у статті 59 Угоди. Зокрема, основними функціями Підкомітету є контроль за впровадженням положень Глави 4 Розділу IV Угоди та вивчення всіх питань, які можуть виникнути у зв'язку з впровадженням, а також розгляд усіх питань, що стосуються зазначеної Глави; перегляд та внесення змін до відповідних додатків до Глави, а також вироблення рекомендації для інших органів відповідно до  положень Угоди.

До складу Підкомітету входять представники компетентних органів Сторін, відповідальні за санітарні та фітосанітарні питання. Представник Європейської Комісії або України, відповідальний за санітарні та фітосанітарні питання, діє як Голова.

Сторони головують почергово протягом 12 місяців.

Підкомітет проводить засідання у тримісячний строк з дня набуття Угодою чинності та надалі на прохання будь-якої зі Сторін або принаймні один раз на рік.

 • Перше засідання проведено 16 травня 2017 р. (Київ), на якому схвалено Регламент роботи Підкомітету.
 • Друге засідання - 20 листопада 2017 р. (Київ).
 • Третє засідання – 16 листопада 2018 р (Київ).​
 • Четверте засідання - 18 листопада 2019 року (Брюссель).

2. Підкомітет митного співробітництва.

Підкомітет утворено відповідно до статті 83 Угоди про асоціацію для розгляду питань, охоплених Главою 5 «Митні питання та сприяння торгівлі» Розділу IV Угоди про асоціацію. Функції Підкомітету включають проведення регулярних консультацій та моніторинг виконання і адміністрування питань митного співробітництва, транскордонного митного співробітництва та управління, технічної допомоги, правил походження товарів, сприяння торгівлі, а також взаємної адміністративної допомоги в митних справах.

До складу Підкомітету з питань митного співробітництва входять представники Європейської Комісії та України, відповідальні за митні та пов'язані з митницею питання. Представник Європейської Комісії або України, відповідальний за митні та пов'язані з митницею питання, діє як Голова.

Засідання Підкомітету проводиться один раз на рік. Сторони головують почергово протягом 12 місяців.

 • Перше засідання - 15 червня 2017 р. (Київ), на якому схвалено Регламент роботи Підкомітету.
 • Друге засідання - 2 липня 2018 року (Брюссель).​
 • Третє засідання - 11 липня 2019 р. (Київ).

3. Підкомітет з питань географічних зазначень.

Підкомітет утворено відповідно до статті 211 Угоди про асоціацію для розгляду питань взаємодії сторін у сфері охорони та захисту географічних зазначень.

До складу Підкомітету входять посадові особи від Європейської Комісії та від України, відповідальні за питання, пов’язані з географічними зазначеннями.

Кожна Сторона призначає Голову делегації, який є контактною особою для врегулювання усіх питань, пов’язаних з Підкомітетом, та діє як Головуючий. Сторони головують почергово протягом 12 місяців.

Підкомітет проводить засідання позачергово на території Європейського Союзу та на території України на прохання будь-якої Сторони не пізніше, ніж через 90 днів після надходження такого прохання.

 • Перше засідання - 18 травня 2017 р. (Київ), на якому схвалено Регламент роботи Підкомітету.
 • Друге засідання - 12 червня 2018 р. (Брюссель).​
 • Третє засідання - 15 травня 2019 р. (Київ).

4. Підкомітет з питань торгівлі та сталого розвитку.

Підкомітет утворено відповідно до статті 300 Угоди про асоціацію для розгляду питань, визначених Главою 13 «Торгівля та сталий розвиток» Розділу IV Угоди про асоціацію.

До складу Підкомітету входять представники органів управління кожної Сторони, відповідальних за питання торгівлі та сталого розвитку. Обов’язки Голови Підкомітету виконує представник України чи Європейської Комісії, відповідальний за питання торгівлі та сталого розвитку.

 • Перше засідання проведено 30 травня 2017 р. (Брюссель), на якому схвалено Регламент роботи Підкомітету.
 • Друге засідання – 13 листопада 2018 р. (Київ).
 • Третє засідання - 6 листопада 2019 року (Брюссель).